REKLAMAČNÝ FORMULÁR

(strana 1/2)

Predávajúci:
Obchodné meno: ROZHÝB TO, s.r.o
Sídlo: Mojmírová 1295/10, Bánovce nad Bebravou, 957 04
IČO: 53 727 134
IČ DPH: SK 2121485872
Zápis: V obchodnom registri Trenčín
Zast.:
E-mail: info@rozhybto.sk

Kupujúci:

Meno a priezvisko (Obchodné meno, IČO):
Bydlisko (Sídlo):
Bankové spojenie (číslo účtu, kód banky):
Telefonický kontakt:
E-mail:
Týmto u Vás reklamujem tovar uvedený v bode 2. s popisom vady uvedenom v bode 3. Výsledok reklamácie mi
oznámte v zákonnej lehote – max. 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
1. Číslo dokladu:
2. Detailný popis reklamovaného tovaru (napr. názov):

3. Detailný popis vady, pre ktorú je tovar reklamovaný (napr. okolnosti kedy a ako sa vada prejavuje):

4. Uplatnený nárok zo zisteného nedostatku vady tovaru v zmysle Čl. V. Reklamačného poriadku:
Prílohy:
1. POVINNÉ: Fotokópia daňového dokladu (pokladničný blok/faktúra), prípadne záručného listu;
2. POVINNÉ: reklamovaný vadný tovar;
3. Iné:

Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto formulári sú pravdivé a presné. Svojím podpisom potvrdzujem, že som sa
oboznámil(a) s reklamačným poriadkom uvedeným na www.rozhybto.sk a súhlasím s ním.
V ......................., dňa ..........................

.........................................
podpis kupujúceho

Upozornenie:
Jeden formulár použite len pre rovnaký druh tovaru – pre iný tovar použite nový formulár.

 

 

 

 

 

 

Vyjadrenie predávajúceho:
(strana 2/2)

Na základe informácií uvedených na 1. strane reklamačného formulára sme prijali Vašu reklamáciu tovaru.
Vašu reklamáciu POKLADÁME* / NEPOKLADÁME* za opodstatnenú.
(*Nehodiace sa preškrtnite.)
S poukazom na dané navrhujeme:

Reklamácia bola vybavená dňa:
Reklamáciu vybavoval: ..................................................... Tel. kontakt: ...............................

..............................................
podpis predávajúceho