Všeobecné obchodné podmienky

Obchodne podmienky

1. Úvodné ustanovenia
1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti ROZHÝB TO, s.r.o, Halalovka 2881/62, 911 08 Trenčín, IČO: 53 727 134, DIČ: 2121485872, IČ DPH: SK2121485872 (ďalej ako „Predávajúci” alebo „Www.rozhybto.sk“) a Objednávateľa, ktoré vyplývajú z Kúpnej zmluvy alebo Zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej medzi Predávajúcim a Objednávateľom pri predaji Tovaru alebo poskytovaní Služieb ponúkaných Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.rozhybto.sk (ďalej ako „Internetová stránka Predávajúceho“). Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy a Zmluvy o poskytovaní služieb.
1.2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Objednávateľom sa riadia Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.
1.3. Právne vzťahy, ktoré vznikli medzi Predávajúcim a Podnikateľom a nie sú výslovne upravené zmluvou medzi Predávajúcim a Objednávateľom ani týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. Ak by bol rozdiel medzi Všeobecnými obchodnými podmienkami a individuálnou zmluvou, vždy má prednosť text zmluvy.
1.4. Aby sa mohol Objednávateľ zúčastniť tréningu, mal by sám posúdiť a zvážiť svoj zdravotný stav a spôsobilosť, a v prípade pochybností ho skonzultovať so svojim lekárom. Akceptovaním týchto Všeobecných obchodných podmienok sa Objednávateľ zaväzuje a súhlasí, že preberá osobnú zodpovednosť za účasť na aktivitách, najmä na tréningoch poskytnutých spoločnosťou www.rozhybto.sk

2. Základné pojmy
2.1. Objednávateľom je každá osoba, ktorá s Predávajúcim uzatvára Kúpnu zmluvu alebo Zmluvu o poskytovaní služieb. Objednávateľom môže byť Spotrebiteľ alebo Podnikateľ. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
2.2. Spotrebiteľská Zmluva je Kúpna zmluva alebo Zmluva o poskytovaní služieb, ktorá je uzavretá medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom (ďalej ako “Spotrebiteľská zmluva”).
2.3. Podnikateľ je osoba zapísaná v obchodnom registri, živnostník, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Pokiaľ by Objednávateľ v Záväznej objednávke uviedol svoje identifikačné číslo (IČO), berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre Podnikateľov.
2.4. Kúpnou zmluva je zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Objednávateľom, ktorej predmetom je kúpa Tovaru ponúkaného Predávajúcim na svojej Internetovej stránke, uzavretá spôsobom podľa 3. článku Všeobecných obchodných podmienok. Uzavretím kúpnej Zmluvy sa Predávajúci zaväzuje odovzdať Predmet objednávky do vlastníctva Objednávateľa, Objednávateľ sa zas zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu a prevziať od neho Predmet objednávky.
2.5. Zmluva o poskytovaní služieb je zmluva uzatvorená medzi Objednávateľom a Predávajúcim, ktorej predmetom je poskytovanie Služieb ponúkaných Predávajúcim na Internetovej stránke Predávajúceho, uzavretá spôsobom podľa 3. článku týchto Všeobecných obchodných podmienok.
2.6. Tovarom sa rozumie Tovar ponúkaný na predaj Predávajúcim na Internetovej stránke Predávajúceho (ďalej ako „Tovar“). Za Služby sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok považujú Služby, ktoré Predávajúci ponúka na svojej Internetovej stránke. Sú to najmä tieto služby: zostavenie stravovacieho a/alebo tréningového plánu a fyzický tréning vo fitness centre. (ďalej ako „Služby“), (Tovar alebo Služby ďalej aj ako „Predmet objednávky“).

3. Objednávka
3.1. Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného Tovaru alebo Služby na Internetovej stránke Predávajúceho. Objednávateľ si prehliada a objednáva Tovar alebo Služby ponúkané Predávajúcim na Internetovej stránke Predávajúceho.
3.2. Ak si chce Objednávateľ záväzne objednať Tovar alebo Službu na stránkach Predávajúceho, je povinný vyplniť elektronický objednávkový formulár zobrazený na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej ako „Záväzná objednávka”), a to spôsobom, ktorý určujú tieto všeobecné obchodné podmienky.
3.3. Keď Objednávateľ vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávkovom formulári, ešte môže Záväznú objednávku a zadané údaje skontrolovať alebo Zmeniť, a to pomocou tlačidla ,,Späť”, ktorým sa vráti do predošlých krokov. Následne zaškrtne príslušné políčko, čím súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Záväznú objednávku potvrdí tlačidlom “Objednávka s povinnosťou platby”.
3.4. Objednávka sa považuje za odoslanú ak obsahuje všetky požadované údaje, t.j. identifikačné údaje Objednávateľa, e-mailový a telefonický kontakt na Objednávateľa, prípadne fakturačnú adresu so všetkými v Záväznej objednávke požadovanými údajmi názov Tovaru alebo Služieb a objednané množstvo a ak je Predávajúcemu doručená. Odoslanou Záväznou objednávkou je Objednávateľ viazaný.
3.5. Zmluva medzi Objednávateľom a Predávajúcim vzniká odoslaním Záväznej Objednávky Objednávateľom a prijatím objednávky Predávajúcim.
3.6. Prijatie objednávky Predávajúci bezodkladne potvrdí e-mailom (ďalej ako „Potvrdzujúci e-mail“) na zadaný email Objednávateľa. Uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (je možné ju meniť len na základe dohody oboch strán).

4. Kúpna cena a platobné podmienky
4.1. Kúpnou cenou sa rozumie cena uvedená na Internetovej stránke Predávajúceho v čase odoslania Záväznej objednávky Objednávateľa Predávajúcemu. Predávajúci nie je platcom DPH. Kúpna cena uvedená na Internetovej stránke Predávajúceho je konečná.
4.2. Objednávateľ je povinný za objednanú Službu alebo Tovar na základne Záväznej objednávky riadne a včas zaplatiť Kúpnu cenu. Objednávateľ si môže sám zvoliť jeden z nasledujúcim platobných spôsobov:
- v hotovosti pri prevzatí Tovaru,
- v hotovosti bezprostredne pred poskytnutím Služieb,
- bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho uvedený v časti Platobné údaje podľa Potvrdzujúceho e-mailu.
4.3. Predávajúci vystaví a zašle e-mailom alebo poštou Objednávateľovi faktúru na kúpnu cenu, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.

5. Dodacie podmienky
5.1. Ak sú predmetom objednávky fyzické produkty, Objednávateľovi budú doručené prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérom na poštovú adresu uvedenú v Záväznej objednávke, a to buď do 14 dní od pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho alebo do 14 dní od uzavretia Kúpnej zmluvy, v závislosti od spôsobu úhrady objednávky.
5.2. Ak je predmetom objednávky Služba, tá bude Objednávateľovi poskytnutá v termíne dohodnutom s Predávajúcim.
5.3. Ak sú predmetom objednávky elektronické produkty (napr. e-booky alebo jedálničky na mieru), Objednávateľovi budú dodané prostredníctvom elektronickej pošty. Lehota dodania takého druhu tovaru je 48 hodín od pripísania platby celej sumy Kúpnej ceny objednaného Tovaru na bankový účet Predávajúceho.
5.4. V prípade, že nie je možné objednaný Tovar z akýchkoľvek dôvodov dodať alebo Služby nie je možné poskytnúť v uvedenom termíne, Predávajúci bude Objednávateľa o tejto skutočnosti bezodkladne informovať a poskytne mu informáciu o náhradnom termíne dodania Tovaru, resp. poskytnutia Služieb.
5.5. Ak z nejakých dôvodov nie je Predávajúci schopný objednaný Tovar alebo Službu dodať/poskytnúť a nedohodne sa s Objednávateľom na náhradnom plnení, Predávajúci môže túto Objednávku stornovať. Ak sa tak stane Predávajúci bude povinný vrátiť už zaplatenú Kúpnu cenu Objednávateľovi, a to do 14 dní od uplynutia lehoty na dodanie Tovaru alebo poskytnutie Služieb.
5.6. Ku kúpnej cene tovaru bude prirátané poštovné podľa aktuálnej tarify Slovenskej pošty alebo cena kuriérskej služby. Tovar môže byť Objednávateľovi vydaný, len ak zaplatí Kúpnu cenu a cenu prepravy za daný Tovar. Ak nedôjde k tejto úhrade, Predávajúci, resp. dopravca/doručovateľ bude oprávnený Tovar Objednávateľovi nevydať.
5.7. Povinnosťou Objednávateľa je od prepravcu/doručovateľa riadne prevziať Tovar v rozsahu predávajúcim akceptovanej Objednávky. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k Tovaru až po zaplatení Kúpnej ceny Tovaru, ceny prepravy a následnom prevzatí Tovaru.

6. Reklamácia
6.1. V prípade Spotrebiteľských zmlúv Predávajúci poskytuje na Tovar záruku. Ak nie je v ponuke na internetovej stránke Predávajúceho www.rozhybto.sk uvedené inak, záručná doba trvá 24 mesiacov, a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Spotrebiteľom.
6.2. Ak nebude Objednávateľovi doručený ním objednaný a zaplatený Tovar v lehote podľa bodov 5.1., 5.2. alebo 5.3. týchto Všeobecných obchodných podmienok, Predávajúci bude povinný na základe žiadosti Objednávateľa, ktorú doručí Predávajúcemu prostredníctvom e-mailu, najneskôr v najbližší nasledujúci pracovný deň odoslať tovar Objednávateľovi.
6.3. Ak sa počas záručnej doby vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, Spotrebiteľ má právo na jej bezplatné a včasné odstránenie. Odstrániť je ju povinný Predávajúci, a to bez zbytočného odkladu. Namiesto odstránenia vady však môže Spotrebiteľ požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak však kvôli tomu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci zas môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za nevadnú, len ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
6.4. Pokiaľ ide o vadu, kvôli ktorej by sa tovar nemohol riadne užívať, alebo o vadu, ktorú nie je možné odstrániť, Spotrebiteľ má právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Rovnaké podmienky platia aj ak ide o odstrániteľné vady, po ktorých odstránení sa pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád, vec nebude môcť riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z ceny veci. Vadu treba vytknúť do šiestich mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby.
6.5. Reklamáciu si Spotrebiteľ uplatňuje odoslaním písomného oznámenia o vadách tovaru na e-mailovú adresu Predávajúceho: info@rozhybto.sk . Toto oznámenie musí obsahovať popis vady, popis akým spôsobom sa vada prejavuje a zvolený spôsob vybavenia jeho reklamácie. Spotrebiteľ je pri reklamácii povinný Predávajúcemu zaslať aj zakúpený Tovar vykazujúci vady. Ak ide o elektronický tovar, musí ho doručiť na adresu: info@rozhybto.sk . Okrem toho je Spotrebiteľ povinný priložiť kópiu faktúry, ktorou mu Predávajúci fakturoval Kúpnu cenu tovaru. Reklamácia je uplatnená a reklamačné konanie začína plynúť doručením e-mailovej správy, ktorá obsahuje oznámenie o vadách tovaru s obsahom a prílohou podľa tohto bodu týchto Všeobecných obchodných podmienok Predávajúcemu.
6.6. Spotrebiteľ obdrží potvrdenie o uplatnení reklamácie, ktoré mu Predávajúci vydá a doručí formou e – mailovej správy, v ktorej je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa a poučiť Spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia Spotrebiteľa, ktoré z týchto práv Spotrebiteľa uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie. Urobiť tak musí ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
6.7. Keď sa určí spôsob vybavenia reklamácie, reklamácia sa vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.
6.8. Povinnosťou predávajúceho je vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie, a to jedným z nasledujúcich spôsobov:
- odôvodnené zamietnutie reklamácie Tovaru,
- vrátenie kúpnej ceny Tovaru,
- odstránenie vady, resp. opravenie Tovaru,
- výmena Tovaru,
- doručenie verzie rovnakého Tovaru bez vád,
- doručenie chýbajúcej časti Tovaru,
- vyplatenie primeranej zľavy z kúpnej ceny Tovaru,
6.9. Reklamácia môže byť vybavená kladne, a to v prípade preukázania, že je Tovar vadný (za týmto účelom spotrebiteľ vráti, resp. doručí vadný Tovar predávajúcemu), alebo ak sa vada vyskytla v záručnej dobre (za účelom preukázanie tejto skutočnosti, Spotrebiteľ predloží doklad o kúpe Tovaru). Ak žiadna z týchto podmienok nebola preukázaná, reklamácia Tovaru nebude uznaná ako oprávnená.
6.10. Povinnosťou Predávajúceho je o vybavení reklamácie Spotrebiteľovi vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom e-mailu. Objednávateľ môže zaslať podnety alebo sťažnosti elektronicky na e-mailovú adresu info@rozhybto.sk .

7. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru
7.1. Spotrebiteľ je oprávnený do určenej doby odstúpiť od zmluvy a to aj bez uvedenia dôvodu. Môže tak urobiť:
- do 14 dní od uzavretia Zmluvy o poskytovaní služieb,
- do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V tomto prípade je nevyhnutné, aby Spotrebiteľ v uvedenej lehote doručil Predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar.
7.2. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy len prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy. Povinnosťou Predávajúceho je po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť Spotrebiteľovi potvrdenie o tom, že ho dostal. Oznámenie o odstúpení od zmluvy môže byť odoslané najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.
7.3. Spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť Predávajúcemu. Ak ide o elektronický produkt, ten Spotrebiteľ vráti na e-mail predávajúceho: info@rozhybto.sk . Náklady na vrátenie tovaru prepláca pri odstúpení od zmluvy Predávajúci.
7.4. Po doručení vráteného tovaru predávajúcemu, Predávajúci tento tovar skontroluje. Ak bol tovar vrátený nepoškodený a funkčný (ak ide o fyzický tovar aj zabalený v pôvodnom obale), Predávajúci vráti Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné do výšky najlacnejšej formy poštovného, a iných nákladov a poplatkov, a to v lehote do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri platbe.
7.5. V prípade, že sa má na základe Zmluvy o poskytovaní služieb začať poskytovanie Služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak Spotrebiteľ udelí súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, Spotrebiteľ stráca po úplnom poskytovaní služby právo na odstúpenie od zmluvy.
7.6. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
- predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ak je ich cena závislá od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
- predaj tovaru, ktorý je zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa,
- predaj tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
- predaj tovaru, ktorý je náchylný na rýchle zníženiu akosti alebo skazu,
- predaj tovaru, ktorý je uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
- predaj tovaru, ktorý môže byť svojou povahou po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
- predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť a ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch,
- predaj obrazových, zvukových alebo zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
- poskytovanie elektronického obsahu s výnimkou elektronického obsahu poskytovaného na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
- predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
- vykonanie údržby a naliehavých opráv o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho. Výnimkou sú zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, pokiaľ boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
- poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, nájom automobilov, preprava tovaru, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
- poskytnutie služby, s ktorej poskytovaním spotrebiteľ výslovne súhlasil a vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
7.8. V prípade, že Spotrebiteľ poruší podmienky pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Spotrebiteľa náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.
7.9. Ak Objednávateľ zruší svoju účasť na tréningu, resp. inej aktivite v dobe kratšej ako 24 hodín pred dohodnutým termínom, nemá nárok na vrátenie ceny Služby.
7.10. Formulár na odstúpenie od zmluvy
(v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy, vyplňte a zašlite tento formulár)

– Spoločnosti : ROZHÝB TO s.r.o, Halalovka 2881/62, 911 08 Trenčín, IČO: 53727134, e-mail : info@rozhybto.sk
– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytovaní tejto služby* : ..................
– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............
– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov * ..............
– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov * (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............
– Dátum ..............
* Nehodiace sa prečiarknite.

8. Alternatívne riešenie sporov
8.1. Ak nie je Spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia jeho reklamácie, alebo ak má podozrenie, že Predávajúci porušil jeho práva, môže sa na Predávajúceho obrátiť so žiadosťou o nápravu. Urobí tak prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail: info@rozhybto.sk
8.2. V prípade, že Predávajúci na Spotrebiteľovu žiadosť o nápravu neodpovie do 30 dní od jej odoslania alebo ak na ňu odpovie zamietavo, Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej ako “Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov”) subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa ustanovenia § 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
8.3.Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov spôsobom určeným podľa ustanovenia § 12 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Môže však podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je k dispozícii online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
8.4. ARS (alternatívne riešenie sporov) sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku a len sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo Spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Netýka sa sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS má právo od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

9. Autorské práva
9.1. Objednávateľ si plne uvedomuje, že e-booky sú dielom v zmysle príslušných ustanovení Autorského zákona č. 185/2015 (ďalej ako „Autorský zákon“). Keďže je obsah e-bookov chránený Autorským zákonom, Objednávateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom e-booky predávať, prenajímať, požičiavať, kopírovať, šíriť, ani inak distribuovať. Nesmie tiež umožniť užívanie e-bookov tretím osobám alebo iným spôsobom sprístupniť obsah alebo akúkoľvek časť obsahu kníh tretím osobám a odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa autorských práv uvedené v obsahu e-booku.
9.2. Objednávateľ nesmie modifikovať, obchádzať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni obsah e-booku. Nesmie vykonávať žiadne úkony, ktoré smerujú alebo ktorých výsledkom by bolo porušenie vyššie uvedených povinností Objednávateľa a zaväzuje sa, že nebude napomáhať, nabádať alebo akýmkoľvek spôsobom oprávňovať tretiu osobu, aby tak činila.
9.3. Objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú porušením jeho povinností podľa bodu 9.2. týchto VOP.
9.4. Objednávateľ si uvedomuje, že zakúpením e-booku nezískava osobnostné ani majetkové práva autora knihy.

10. Záverečné ustanovenia
10.1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho. Všeobecné obchodné podmienky sú platné v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania Záväznej objednávky Objednávateľom. Odoslaním Záväznej objednávky Objednávateľ potvrdzuje Predávajúcemu, že akceptuje Kúpnu cenu.
10.2. Predávajúci má právo kedykoľvek zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky. Je povinný ich písomne oznámiť, čo splnil uverejnením na internetovej stránke www.rozhybto.sk . Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť uverejnením na stránke www.rozhybto.sk .
10.3. Odoslaním Záväznej objednávky udeľuje Objednávateľ Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v Záväznej objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia Kúpnej zmluvy alebo Zmluvy o poskytovaní služieb uzatváranej podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania Tovaru a Služieb Predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami, najmä e-mailom.
10.4. Predávajúci nevyžaduje od Odosielateľa žiadne informácie osobného charakteru (rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, vek, národnosť, pohlavie, rodinný stav, príjem Objednávateľa), ktoré by mohli byť akokoľvek zneužité treťou osobou.
10.5. Objednávateľ udeľuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie týchto osobných údajov: meno, priezvisko (obchodné meno), PSČ a názov obce (mesta), ulica, číslo domu, u podnikateľov IČO a DIČ (IČ DPH), e-mailová adresa a telefónne číslo.
10.6. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje Objednávateľ dobrovoľne. Objednávateľ prehlasuje, že osobné údaje uvedené v Záväznej objednávke sú pravdivé. Svoje osobné údaje môže registrovaný Objednávateľ zmeniť priamo v on-line režime na internetovej stránke Predávajúceho pred potvrdením zadaných údajov v Záväznej objednávke alebo zaslaním emailu Predávajúcemu. Predávajúci žiadne z obdŕžaných údajov neposkytuje ďalej tretím stranám.
10.7. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje Objednávateľ na dobu do jeho odvolania. Svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať, tak že zašle písomné oznámenie na poštovú adresu Predávajúceho.
10.8. Kúpnu zmluvu alebo Zmluvu o poskytovaní služieb podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach môže byť uzavretá v slovenskom jazyku.
10.9. Ak neustanovuje niektoré ustanovenie VOP v osobitnom prípade inak, Predávajúci je viazaný svojou ponukou Tovaru a Služieb vrátane ich ceny od uzavretia Zmluvy až do doby dodania Predmetu objednávky Objednávateľovi. Objednávateľ je Odoslanou viazaný záväznou objednávkou do doby stanovenej na dodanie tovaru.
10.10. Objednávateľ si má možnosť pri potvrdzovaní údajov v Záväznej objednávke, alebo registráciou zvoliť možnosť pravidelného doručovania informácií o akciách, ponukách a službách Predávajúceho a iných novinkách na internetovej stránke Predávajúceho www.rozhybto.sk . Objednávateľ si môže zasielanie týchto mailov kedykoľvek zrušiť, a to v e-mailovej správe newslettera kliknutím na odkaz „Zrušiť odber noviniek“.
10.11. Ak má Objednávateľ akékoľvek otázky týkajúce sa ponuky Tovaru alebo Služieb Predávajúceho, kedykoľvek sa s nimi môže obrátiť na Predávajúceho.